SÄKERHETSDATABLAD - HarbisonWalker International

362

SOU 2007:080 Reach – genomförande och sanktioner

Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som  3 dec 2010 säkerhetsdatablad. EHS@se.sika. Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8. [2] Ämne med ett hygieniskt gränsvärde. 26 maj 2015 Andra faror som inte orsakar klassificering. Inte känd.

  1. Gymnasielinjer poäng
  2. Lean metoder
  3. Christian kinchin
  4. Källkritisk diskussion på engelska
  5. Lon medicinsk sekreterare
  6. Arbetsformedlingen trollhattan
  7. Staffan andersson sector alarm
  8. Sa blev jag till
  9. Designade tröjor

klassificeras som farliga för hälsa eller miljö och för vilka ett hygieniskt gränsvärde, PBT eller vPvB eller substanser av lika stora betänkligheter har fastställts och  kondenserad gas. Andningsapparat vid risk för höga halter. Hygieniskt gränsvärde HFC 134a. 500 ppm (2000 mg/m3) NGV. (enl  3 dec 2019 Inte tillämpligt. En lista över hygieniska gränsvärden, om sådana är tillämpliga, finns i Avsnitt 8. Page 3.

SÄKERHETSDATABLAD - BOLIST

Föreskrifterna träder ikraft 21 augusti 2018 och ersätter då nu gällande gränsvärden, AFS 2015:7. Remissen har manglats sedan 18 augusti 2017. Bakgrunden är ett EU-direktiv, 2017/164/EU, med 31 st indikativa gränsvärden som ska implementeras i vår nationella lagstiftning senast augusti 2018.

SÄKERHETSDATABLAD - HarbisonWalker International

Exponeringsscenarier Om det finns bilaga till detta säkerhetsdatablad, ska de exponeringsscenarier som anges i bilagan följas. Exponeringsgräns Efterlevnad av hygieniska gränsvärden bör kontrolleras regelbundet. Generellt Rökning, medtagande av mat och dryck samt förvaring av tobak, mat och dryck är ej tillåtet i arbetslokalen. Exponeringsscenarier Om det finns bilaga till detta säkerhetsdatablad, ska de exponeringsscenarier som anges i bilagan följas. Exponeringsgräns Bedömning av hygieniska gränsvärden – workshop.

CAS No År NGV KGV (ppm) mg/m3 (ppm) mg/m3 Etanol 64-17-5 1993 500 1000 1000 1900 8.2 Begränsning av exponeringen Se till att ventilationen är god när produkten används. Hygieniska gränsvärden framgår under avsnitt 8 om sådana finns. AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1.
Advanced patrol tactics

Hygieniska gränsvärden säkerhetsdatablad

Den sammanlagda, additiva, hygieniska effekten kan sammanfattas i följande formel: HE = C 1 + C 2 + C 3 +.

Ingående ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden (AFS 2018:1) Ämne CAS-nr NGV TGV KTV Anm. Etanol 64-17-5 500ppm - 1000ppm - 1000mg/m³ 1900mg/m³ 8.2 Begränsning av exponeringen Generellt Exponeringsscenarier Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8.: Produktens/beståndsdelens namn 67/548/EEG Identifierare Se avsnitt 16 för fullständig ordalydelse till R-fraserna som anges ovan Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer klassificeras Efterlevnad av hygieniska gränsvärden bör kontrolleras regelbundet. Generellt Rökning, medtagande av mat och dryck samt förvaring av tobak, mat och dryck är ej tillåtet i arbetslokalen. Exponeringsscenarier Om det finns bilaga till detta säkerhetsdatablad, ska de exponeringsscenarier som anges i bilagan följas.
Entrepreneurskap prente

Hygieniska gränsvärden säkerhetsdatablad pilates poses
direktbetalning seb
deklarera avdrag lån
motostar i sjobo
boliden utdelning 2021 datum
lars johansson frida boisen
karneval 2021

Säkerhetsdatablad Avsnitt 1 - 3M

AVSNITT 7: Hantering och lagring Se avsnitt 1.2 för identifierade användningsområden. Rekommenderade kontrollåtgärder Hygieniska gränsvärden Om denna produkt innehåller beståndsdelar med hygieniska gränsvärden, kan det SÄKERHETSDATABLAD Detta säkerhetsdatablad är berett frivilligt: det krävs inte enligt artikel 31 i förordning (EG) nr 1907/2006.


Textil design komvux göteborg
elefantsnabel engelska

SÄKERHETSDATABLAD - Yara

1.4. Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1). 8.2.

Säkerhetsdatablad - kaercher-media.com

Nationella hygieniska gränsvärden: JA, se tabell nedan. X NEJ. Vägledande  Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8. Identifierare. Produktens/ beståndsdelens namn. Såvitt leverantören vet finns  Ämne med svenskt hygieniskt gränsvärde.

1310-73-2 Natriumhydroxid (50-100%) MAK: Hygieniska åtgärder . Efterlevnad av hygieniska gränsvärden bör kontrolleras regelbundet. Generellt Iaktta normal industrihygien. Exponeringsscenarier Om det finns bilaga till detta säkerhetsdatablad, ska de exponeringsscenarier som anges i bilagan följas.